Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

1.1. Davios is de handelsnaam van Danny Visser, gevestigd te Loon op Zand.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Davios en haar opdrachtgevers.
2. DE OPDRACHT

2.1. De opdrachtgever is degene die de opdracht verstrekt en ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd.

2.2. De opdrachtgever verstrekt de opdracht aan Davios door een ondertekende offerte te retourneren of door dit telefonisch, per email of mondeling bekend te maken.

2.3. Het aan te leveren beeldmateriaal mag geen enkele vorm van criminele activiteiten bevatten of beelden, die in het maatschappelijk verkeer als onbetamelijk kunnen worden opgevat.

2.4. Davios houdt zich het recht voorbehouden om een opdracht te weigeren en hierover geen uitleg te geven.
3. BETALING

3.1. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.

3.2. Betaling van de opdracht dient contant of per bank/giro te geschieden.

3.3. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet voldoet, zal Davios een schriftelijke declaratie opmaken en de gemaakte zaken en diensten in haar bezit houden. De gedeclareerde bedragen dienen te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na de datum van verzending van de declaratie. Na voldoening van het verschuldigde bedrag binnen voornoemde termijn zal het beeld- en geluidsmateriaal alsnog ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.

3.4. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is als dan over het openstaande bedrag aan Davios wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichten te voldoen.

3.5. Davios is in het hiervóór onder 3.4 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning, ad vijftien (15) procent van de openstaande vordering(en) met een minimum van € 250,00 en te vermeerderen met alle overige op de incasso vallende kosten van derden, komen voor rekening van de opdrachtgever.
4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Davios is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de door de opdrachtgever aangeleverde goederen. Of door derden voortvloeiende uit de door haar verrichte werkzaamheden. Of eventuele situaties ontstaan door derden en/of ontstaan door overmacht.
5. LEVERING

5.1 Davios bepaalt de levertijd in samenspraak met de opdrachtgever.

Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.